Pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta

Investitor zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta vloži na predpisanem obrazcu, ki ga dobi na upravni enoti. Zahtevi je treba priložiti:

 • prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiško-katastrskem prikazu, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč;
 • značilne prereze (profile) ter oblikovanje objekta in terena;
 • soglasja pristojnih soglasodajalcev;
 • dokazilo o pravici graditi.

Za dokazilo o pravici graditi se štejejo:

 • izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini;
 • notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini;
 • pravnomočna sodna ali upravna odločba, ki izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na nepremičnini;
 • druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini.

Vlogi za izdajo soglasja pri pristojnem soglasodajalcu je treba priložiti prikaz lege objekta na zemljišču in značilne prereze kot pri zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. Prikaze lahko izdela investitor sam.

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta je stranka samo investitor.

Pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta na predpisanem obrazcu, če ugotovi, da:

 • so izpolnjeni pogoji glede dopustne velikosti objekta, načina rabe objekta in načina gradnje objekta ter drugi pogoji za gradnjo nezahtevnih objektov;
 • je nameravana gradnja skladna s prostorskim aktom;
 • da so pridobljena vsa predpisana soglasja in
 • da ima investitor pravico graditi.

Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta se izda v skrajšanem ugotovitvenem postopku.

Zoper odločbo o gradbenem dovoljenju je dovoljena pritožba v osmih dneh po njeni vročitvi na ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve.

Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta neha veljati, če investitor ne začne graditi v enem letu od njegove pravnomočnosti.

Gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano za gradnjo nezahtevnega začasnega objekta, preneha veljati z dnem, določenim v tem dovoljenju.

Roka veljavnosti gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta ni mogoče spremeniti oziroma ni mogoče podaljšati časa njegove veljavnosti.

Gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta ni mogoče spremeniti.

Vir: Zakon o graditvi objektov ZGO-1B in ZGO-1D