Delitev objektov glede na zahtevnost 1.del

Novo odredbo o razvrstitvi objektov glede na zahtevnost gradnje so objavili v Uradnem listu RS št. 18/2013 s popravki v Uradnem listu RS št. 24/2013 in 26/2013. Nova uredba je ob izidu povzročila nekaj nejasnosti; zdaj, dobro leto kasneje, pa so se stvari polegle.

DELITEV OBJEKTOV

Odredba o delitvi objektov glede na zahtevnost gradnje objekte deli na:

  • zahtevne,
  • manj zahtevne,
  • nezahtevne in
  • enostavne.

V tem pogledu nova odredba objekte deli enako kot stara, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 37/2008, le merila za uvrstitev objektov v posamezno skupino so drugačna.

ZAHTEVNI OBJEKTIdelitev objektov - zahtevni objekti

Zahtevni objekti so objekti, v katerih se zadržuje večje število oseb, ali objekti, ki imajo velike dimenzije ali za katere je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drugi objekti, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

Zahtevni objekti so poimensko navedeni v prilogi, ki je sestavni del uredbe. Med zahtevne objekte spadajo, na primer:

  • enostanovanjske in večstanovanjske stavbe, če je njihova površina 2.000 m2 in več ali je njihova višina 25 m in več;
  • stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, če je njihova površina 2.000 m2 in več ali je njihova višina 10 m in več …

Tu so še gostinske, upravne in poslovne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, postajna poslopja, garažne stavbe (če je površina 4.000 m2 in več ali višina 25 m in več), industrijske stavbe, rezervoarji, silosi in skladišča, stavbe za verske obrede, zapori, vojašnice, zaklonišča, avtoceste itd. Gre za večje objekte, večkrat tudi družbeno pomembne, katerih načrtovanje in izvedba sta zahtevna. Pri veliko objektih sta podani minimalna površina in višina, pod katerima spada objekt med manj zahtevne. Pri enostanovanjskih in večstanovanjskih stavbah je, na primer, omejitev postavljena pri površini 2.000 m2 in višini 25 m. Če je objekt visok 25 m ali višji ali je njegova površina 2.000 m2 ali več, spada k zahtevnim objektom, sicer k manj zahtevnim.

Kogar zanimajo bolj natačne definicije zahtevnih objektov, si lahko preglednico teh objektov ogleda na naslovu:

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-018-00654-OB~P001-0000.PDF#!/pdf

MANJ ZAHTEVNI OBJEKTImanj zahtevni objekti - manj zahtevni objekti

Manj zahtevni so objekti, ki niso uvrščeni med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte. Tako preprosto so definirani manj zahtevni objekti, kar pa pomeni, da je treba dobro vedeti, kateri objekti spadajo med zahtevne, nezahtevne in enostavne. Med manj zahtevne objekte, na primer, spadajo enostanovanjske in večstanovanjske stavbe, če je njihova površina manjša od 2.000 m2 in so nižje od 25 m. Sem spadajo praktično vse enodružinske hiše.

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

Odredba definira nezahtevne in enostavne objekte v posebni preglednici, ki je v Uradnem listu objavljena kot priloga. Pozor – priloga, objavljena v Ur.l. RS št. 18/2013 je bila nadgrajena s prilogo, objavljeno v Ur.l. RS št. 24/2013 in slednja je veljavna.

Nezahteven objekt je definiran kot konstrukcijsko manj zahteven objekt. Enostaven objekt pa je  definiran kot konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje.

Kot vidimo, sta tako nezahteven kot enostaven objekt konstrukcijsko preprosta. Zakaj ju je treba razlikovati? Za investitorja je predvsem pomembno, da je treba za nezahteven objekt pridobiti gradbeno dovoljenje, čeprav po poenostavljenem postopku, medtem ko ga za enostaven objekt ni treba. Kljub temu je tudi za enostaven objekt treba pridobiti soglasje ustreznega soglasodajalca, če njegova umestitev posega v območja varovalnih pasov ali varovana območja (na primer v bližini daljnovoda, na spomemniško varstvenem območju ipd.).

Skupno nezahtevnim in enostavnim objektom je, da niso namenjeni bivanju! Torej pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, kot so kmečke lope ali pastirski stanovi, ni možno uporabljati za prebivanje oziroma kot vikend hišice. Prav tako ne vrtnih lop, ki jih vrtičkarji spreminjajo v prave male hišice in poleti v njih tudi prebivajo.

Kor rečeno, je podroben opis nezahtevnih in enostavnih objektov podan v razpredelnici kot prilogi 2 v Uredbi o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, objavljeni v Ur.l. RS št. 24/2013. Kogar bolj zanima natančna definicija vseh nezahtevnih in enostavnih objektov, si lahko razpredelnico ogleda na naslovu:

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-024-00866-OB~P001-0000.PDF#!/pdf