Popoln ogrevalni sistem?

Skoraj nemogoče je izbrati po­poln ogrevalni sistem, vendar pa lahko z dobrim načrtom, preračuni in strokovnim vode­njem vgradimo učinkovito in stroškov­no sprejemljivo rešitev. Tehnologij za ogrevanje z različnimi energenti je ve­liko, katero bomo izbrali, pa je najprej odvisno od okolja, kjer je objekt, ki ga gradimo ali obnavljamo.

Pri prenovi objekta ali le ogrevalnega sistema Je treba poleg cene energenta upoštevati tudi strošek kurilne naprave, vzdrževanje in amortizacijsko dobo, se pravi, po koliko letih bo treba kurilno napravo zamenjati. Energetski svetovalci opozarjajo, da jim stranke prinesejo veliko izračunov, ki upoštevajo le ceno ener­genta, pri čemer se takoj pokaže, da bi se naložba povrnila v več kot 20 letih, v tem času pa bi morali napravo že zamenjati.

Kombinirani sistemi lahko skrivajo veliko dragih pasti

Praviloma je za lastnike stanovanjskih hiš najprimernejša inštalacija enega sistema. Kombinirani sistemi, ki vključujejo več energentov, so dražji. Zaradi večje kompleksnosti je dražje tudi vzdrževanje. Investitor v tak sistem mora imeti zelo dober nadzor pri vgradnji, saj stroški popravil, ki nastanejo zaradi slabe vgradnje, zelo hitro izničijo prihranke. In ker so lastniki hiš večinoma laiki, bodo zelo težko racionalno upravljali samo vgradnjo kot tudi vzdrževanje. Mogoče so ti sistemi bol bolj smiselni za etažne lastnike večstanovanjskih stavb, kjer investicije in vzdrževanje vodijo strokovno usposobljen upravniki.

Okvirni izračuni

V nadaljevanju so navedene glavne pozitivne in negativne lastnosti najpogostejših energentov, ki jih za ogrevanje prostorov in sanitarne vode uporabljamo v Sloveniji. Zraven tega so navedena vrednost naložbe, morebitna nepovratna sredstva EKO sklada in cene energentov, ki so veljale sredi marca 2017. Izračun je narejen za hišo, ki letno porabi 15 tisoč kilovatnih ur energije za ogrevanje. Pri manjši porabi energije, ki jo dosežemo z boljšo izolacijo in drugimi ukrepi, cena energenta pri izračunih izgubi pomen, se pa poveča pomen začetne vrednosti naložbe in vsakoletnih stroškov vzdrževanja, ki ga je treba opraviti ne glede na obratovanje.

popoln ogrevalni sistem 1

popoln ogrevalni sistem 2

Napačno dimenzionirane toplotne črpalke lahko povzročijo težave

Toplotne črpalke so ena najbolj, če ne najbolj racionalnih ogrevalnih naprav. Imajo mnoge prednosti, med prednjačita majhna poraba energije in povsem avtonomno delovanje. Ob odločitvi za vgradnjo TČ je treba posebno pozornost nameniti njenemu dimenzioniranju. Nepravilno dimenzionirana TČ lahko namreč povzroči precejšnje težave med samim obratovanjem.

Toplotna moč črpalke zrak-voda se določa glede na bivalentno temperaturo okolja od -5 do -7 stopinj Celzija, kar pomeni, da črpalka zadovolji vse potrebe po toploti do temperature zunanjega zraka -5 stopinj, pod to temperaturo pa po potrebi priskoči na pomoč drugi vir toplote. Če govorimo o bivalentno paralelnem obratovanju s pomočjo električnega grelnika, ta pokrije med dvema in štirimi odstotki vseh letnih potreb po toploti. Pri tem pa je venomer potrebno paziti, da je v črpalko vgrajen električni grelnik pravilne moči.

Toplotni črpalki zemlja-voda in voda-voda pa se dimenzionirata na projektno temperaturo, ki je odvisna od lokacije objekta in je praviloma sposobna samostojno pokriti vse potrebe po toploti.

Toplotne izgube, hrup in hidravlika

V vseh primerih je treba upoštevati toplotne izgube objekta, ki so odvisne od stanja izolacije strehe, tal, oboda in kakovosti vgrajenih oken. Prav tako je potrebno preveriti ogrevalni sistem in ugotoviti, kakšno temperaturo dvižnega voda zahteva ta sistem. Za pravilno opredelitev potrebne toplotne moči TČ je treba opraviti ogled objekta in pripraviti izračun toplotnih izgub.

Zraven moči je zelo pomemben dejavnik pri izbiri tudi hrup, ki ga oddaja črpalka. Dober ponudnik bo zraven ponudbe priložil tudi diagram hrupnosti na različnih oddaljenostih od vira hrupa, da pozneje ne bo težav s sosedskimi pritožbami.

Toplotne črpalke so naprave, ki zaradi svojega delovanja zahtevajo večje pretoke od drugih  generatorjev toplote, zato je potrebno pri projektiranju in zagonu temu posvetiti še posebno pozornost. Slabo postavljena hidravlika toplotne črpalke lahko povzroči precej višje obratovalne stroške, kot posledico nižjega letnega grelnega števila.

Električni grelnik kot dodatni vir

Ob najnižjih temperaturah se pojavi nuja po dodatnem ogrevanju. Dodaten vir toplote praviloma vedno potrebujemo pri toplotnih črpalkah zrak-voda, saj ima večina teh črpalk vgrajene električne grelnike, ki pokrijejo le okrog 3-4 odstotke vseh skupnih potreb po ogrevanju, v kolikor je črpalka pravilno izbrana in potrebuje pomoč, ko temperatura resnično upade pod -5 stopinj Celzija. Toplotna črpalka mora delovati ves čas, nočno zmanjševanje ali celo ugašanje črpalke povsem nesmiselno.

Vsako leto naj črpalko pregleda pooblaščeni serviser

Ker imajo toplotne črpalke razmeroma dolgo življenjsko dobo (20 in več let), jih je smiselno redno vzdrževati. Zato pri izbiri črpalke izberi zanesljivo podjetje, ki omogoča dober in organiziran servis. Za lastnika je priporočeno, da redno nadzira tlak vode v sistemu in vizualno preverja čistost uparjalnika, dočim enkrat letno pa le zaupajte pregled črpalke pooblaščenemu serviserju.

Težave pri poddimenzioniranih toplotnih črpalkah:

 • povišani stroški obratovanja zaradi povečanega delovanja električnih grelnikov
 • toplotna črpalka kljub električnem grelniku ne zmore pokriti vseh toplotnih izgub na objektu

Težave pri predimenzioniranih toplotnih črpalkah:

 • višji investicijski stroški
 • pri pripravi tople sanitarne vode ob premajhnih toplotnih izmenjevalnikih v hranilnikih TSV prihaja do motenj, v najhujšem primeru do blokade delovanja

Pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta

Investitor zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta vloži na predpisanem obrazcu, ki ga dobi na upravni enoti. Zahtevi je treba priložiti:

 • prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiško-katastrskem prikazu, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč;
 • značilne prereze (profile) ter oblikovanje objekta in terena;
 • soglasja pristojnih soglasodajalcev;
 • dokazilo o pravici graditi.

Za dokazilo o pravici graditi se štejejo:

 • izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini;
 • notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini;
 • pravnomočna sodna ali upravna odločba, ki izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na nepremičnini;
 • druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini.

Vlogi za izdajo soglasja pri pristojnem soglasodajalcu je treba priložiti prikaz lege objekta na zemljišču in značilne prereze kot pri zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. Prikaze lahko izdela investitor sam.

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta je stranka samo investitor.

Pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta na predpisanem obrazcu, če ugotovi, da:

 • so izpolnjeni pogoji glede dopustne velikosti objekta, načina rabe objekta in načina gradnje objekta ter drugi pogoji za gradnjo nezahtevnih objektov;
 • je nameravana gradnja skladna s prostorskim aktom;
 • da so pridobljena vsa predpisana soglasja in
 • da ima investitor pravico graditi.

Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta se izda v skrajšanem ugotovitvenem postopku.

Zoper odločbo o gradbenem dovoljenju je dovoljena pritožba v osmih dneh po njeni vročitvi na ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve.

Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta neha veljati, če investitor ne začne graditi v enem letu od njegove pravnomočnosti.

Gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano za gradnjo nezahtevnega začasnega objekta, preneha veljati z dnem, določenim v tem dovoljenju.

Roka veljavnosti gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta ni mogoče spremeniti oziroma ni mogoče podaljšati časa njegove veljavnosti.

Gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta ni mogoče spremeniti.

Vir: Zakon o graditvi objektov ZGO-1B in ZGO-1D